Algemene Voorwaarden

Versie 2.1 – 23-10-2017 

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de naschoolse workshops.

De TechniekFabriek biedt techniek- en computerworkshops aan voor kinderen van 8-12 jaar met of zonder een vorm van autisme. Wij willen deze kinderen de kans geven om plezier te beleven aan techniek en aan het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. We zijn geen school of cursusinstituut en stellen geen leerdoelen: plezier in het doen en ontdekken staan bij ons voorop.

Om duidelijkheid te geven over de gang van zaken, over wat wij van de ouders verwachten en wat de ouders en deelnemers van ons kunnen verwachten, hebben we deze Algemene Voorwaarden voor de Stichting De TechniekFabriek opgesteld. Iedereen die een kind aanmeldt voor deelname aan de workshops gaat door aanmelding direct en onvoorwaaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

1. Algemeen

1.     De workshops zijn bedoeld voor kinderen 8-12 jaar met minimaal normale intelligentie. Voor sommige workshops kunnen andere leeftijdsgrenzen gelden.

2.     De groepen van maximaal 8 kinderen worden samengesteld met kinderen met en zonder een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

3.     De kosten kunnen verschillen per workshopreeks, afhankelijk van aantal workshops en programma.

4.     De TechniekFabriek draait geheel op vrijwilligers en is geen commerciële organisatie.

5.     Alle vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven, en de Verklaring in Veilige Handen ondertekend. De tekst van de VVH vindt u op de website van de TechnniekFabriek.

6.     Na afloop van een workshopreeks kunnen we ouder en kind vragen om een evaluatieformulier in te vullen voor kwaliteitsverbetering van de workshops.

2. Aanmelding en plaatsing

1.     Een kind kan worden aangemeld door de ouder of verzorger.

2.     Elk kind dat wordt aangemeld wordt op een plaatsingslijst gezet.

3.     Plaatsing in een workshopgroep gebeurt naar inzicht van de TechniekFabriek en niet noodzakelijk op volgorde van aanmelding. De optimale groepssamenstelling heeft voorrang boven aanmelddatum.

4.     Kinderen van vrijwilligers van de TechniekFabriek hebben voorrang bij plaatsing.

5.     Meer informatie over de plaatsingsprocedure is te vinden op de website.

6.     Bij plaatsing houden we zoveel mogelijk rekening met voorkeur voor weekdag en tijd zoals door ouders aangegeven.

7.     Een gesprek over het kind kan onderdeel uitmaken van de plaatsingsprocedure. Dit kan zowel op verzoek van de ouders als van de TechniekFabriek plaatsvinden.

8.     Plaatsing in een workshopgroep is pas definitief na bevestiging door de ouders en ontvangst van volledige betaling binnen 1 week na het plaatsingsbericht.

9.     Volledige betaling moet tevens voor aanvang van de eerste workshop zijn ontvangen.

10.  De TechniekFabriek kan besluiten (tijdelijk) geen aanmeldingen te accepteren.

11.  De TechniekFabriek behoudt zich het recht voor een kind niet te plaatsen, met of zonder opgaaf van redenen.

12.  Deelname aan een kennismakingsworkshop geeft geen recht op of voorrang bij plaatsing.

3. Tijdens de workshops

1.     Een ouder moet altijd bereikbaar zijn en het kind indien nodig kunnen ophalen tijdens de workshop als de TechniekFabriek dat nodig vindt.

2.     Als een kind ernstig verstorend gedrag vertoont (de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, of de voortgang van de workshops bij herhaling verhindert) kan het kind deelname aan volgende workshops worden ontzegd.

3.     Bespreken van aandachtspunten of vragen omtrent de deelname van uw kind kan voor of na de les als daar gelegenheid voor is, of op afspraak telefonisch.

4.     Tijdens de workshops kan beeldmateriaal worden gemaakt (foto, video) voor promotie- of instructiedoeleinden. Dit materiaal kan online, tijdens presentaties of in drukwerk gebruikt worden. Indien de ouders bezwaar hiertegen hebben moet dit vooraf schriftelijk gemeld worden. Wanneer dit bezwaar niet vooraf is gemeld wordt het accepteren van plaatsing van het kind beschouwd als instemming met het gebruik van beeldmateriaal.

5.     De TechniekFabriek zorgt voor zo veilig mogelijke werkomstandigheden. Waar nodig verstrekken wij veiligheidsbrillen of andere beschermende middelen.

6.     De TechniekFabriek streeft ernaar dat tijdens de workshops minstens een begeleider met EHBO- of BHV-kwalificaties aanwezig is. Dit kan echter niet gegarandeerd worden.

4. Afwezigheid en restitutie

1.     Kan het kind een workshop niet bijwonen vanwege ziekte of om een andere reden, is het verplicht het voor aanvang van de workshop af te melden.

2.     Bij herhaalde afwezigheid zonder afmelding wordt het kind uit de groep gezet.

3.     Alleen wanneer door ziekte 3 of meer workshops worden gemist is restitutie voor de gemiste workshops mogelijk. Dit onder het overleggen van een doktersverklaring die de gehele ziekteperiode beslaat.

4.     Voor alle andere redenen van het niet bijwonen van workshops, inclusief weigeren van toegang door de TechniekFabriek, is geen restitutie mogelijk.

5. Aansprakelijkheid

De TechniekFabriek vindt veiligheid en veilig werken erg belangrijk. Omdat we werken met echt gereedschap krijgen de vrijwilligers en de kinderen instructie over veilig werken, is er voldoende begeleiding voor de kinderen, en voldoende vrijwilligers beschikken over EHBO-kennis. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen zijn ongevallen niet geheel uit te sluiten. Op het gebied van schade en ongevallen gelden de volgende regels:

1.     Elk kind moet zelf door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt worden. Desgevraagd overleggen de ouders de polis, die een aanvangsdatum moet hebben die voor de datum van de eerste workshop ligt.

2.     Deelname aan de workshops is op eigen risico. De TechniekFabriek sluit nadrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor schade of letsel bij een kind, ongeacht of dit door eigen toedoen, een ongeval of door toedoen van een ander kind of volwassene is ontstaan.

3.     Schade toegebracht door kind aan gebouw, inventaris of materialen van de TechniekFabriek of anderen wordt op de ouders verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

4.     De TechniekFabriek is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen of kleding. Zorg voor geschikte kleding die een stootje kan/mag hebben.

5.     De TechniekFabriek zal bij een ongeval naar eigen inzicht acute medische hulp inschakelen. De TechniekFabriek kan hiervoor achteraf niet financieel aansprakelijk worden gehouden. Kosten komen altijd voor rekening van de ouders/verzorgers.

De TechniekFabriek, 23 oktober 2017. 

-->